Home » Privacy Policy

Privacy Policy

(English version is shown below) Zásady ochrany osobních údajů XGLU s.r.o.

Správce a zpracovatel osobních údajů

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je XGLU s.r.o, se sídlem Štefánikova 563, 378 10 České Velenice. Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce.

Souhlas

Zaškrtnutím políčka před odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( dále jen „nařízení GDPR“), které nabylo účinnosti dne 25.5.2018.

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

Jaké údaje budou zpracovány?

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • Telefon (nepovinné)
 • Pracoviště (nepovinné)
 • Pracovní pozice (nepovinné)

K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Osobní údaje uvedené v předchozí kapitole budou správcem shromažďovány, uchovány a zpracovány za účelem:

 • Odpověď na dotaz subjektu údajů prostřednictvím webového formuláře a následná komunikace se subjektem údajů

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou, nejdéle pak po dobu 5 let.

Jakým způsobem budou osobní údaje uchovány a zpracovány?

Osobní údaje budou zpracovány:

 • Automatizovaně prostřednictvím počítačů a počítačových programů.
 • V písemné podobě

Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů. Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 nařízení GDPR). Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k legalizaci výnosů z trestné činnosti). Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat vyplněním formuláře na internetových stránkách na adrese nebo odesláním e-mailu na adresu info@endojoystick.cz Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení GDPR. Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro statistické účely či jakýkoliv výzkum. Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat automatizovaně prostřednictvím počítačů a počítačových programů nebo v písemné podobě.

Závěrečná ustanovení

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle kapitoly III nařízení GDPR. Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

 

 

Privacy policy of XGLU s.r.o.

Data controller and processor

Data controller and processor is XGLU s.r.o, located Štefánikova 563, 378 10 České Velenice, Czech Republic. Any employee of the data controller is allowed to process the data.

Consent

By checking the field before sending of the contact form in accordance to Chapter 6, paragraph 1, letter a) of Regulation (EU) 2016/679 from 27th April 2016, on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (“GDPR”), which took effect on 25th May 2018.

I agree with collection, storing and processing my personal data which I provided to the controller.

What data will be processed?

 • Name and surname
 • E-mail address
 • Phone (not required)
 • Healthcare facility (not required)
 • Work position (not required)

For what purposes will be the personal data processed and stored?

The personal data mentioned in previous chapter will be collected, stored and processed by the controller to:

 • Answer the inquiry of the data subject made by the contact form

Duration of data storage

The controller will store the personal data for the necessary period of time, but no longer than 5 years.

How will be the data processed?

The personal data will be processed:

 • Automatically using computers and computer software
 • In written form

The rights of the subject of the data and access to the personal data

As a data subject, I have a right to access my personal data, I have a right to their modification or deletion or to limit their processing. I have a right to request the information, what personal data are processed and I have a right to request explanation about the processing of the data. Next, I have a right to make an objection to the processing, as well as the right to transfer the data (that means to receive personal data which belong to me and which I have provided to the controller, in structured, commonly used and machine-readable format, as defined in chapter 20 of GDPR). I have a right to withdraw the consent, not affecting the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal, if the processing is based on chapter 6, paragraph 1, letter a) or chapter 9, paragraph 2, letter a) of GDPR. That means that I do not have that right if the processing is required to fullfill lawfulness which is obligatory for the processor (especially obligations to legalisation of proceeds of criminal activity). As a data subject, I am informed that as a data subject, I can withdraw the consent bz filling a contact form on http://www.endojoystick.cz/ or by sending an e-mail to info@endojoystick.cz As a data subject, I have a right to request an information about processing of my personal data and the data controller is obligated to provide me with that information without undue delay. The contents of the information is prescribed in chapter 15 of GDPR. The controller is allowed to request adequate payment not exceeding the costs associated with providing of the information. As a data subject, in case of doubts about compliance of the data processing with GDPR, I have a right to get in touch with the controller or Personal Data Protection Office. The controller declares that during data processing, there are no automated decisions, including profiling, as written in chapter 22, paragraph 1 and 4 of GDPR. The controller declares that the personal data will not be processed for statistical means or any other research. The controller declares that the data will be processed automatically using computers and computer software or in written form.

Final provisions

As a data subject, I am aware of my rights described in chapter 3 of GDPR. I declare that all provided informations are accurate and true and are provided voluntarily. The data controller declares that it will collect personal data in reasonable extent for fulfilling of the purpose and will process them only for the latter. This consent is a voluntary and conscious will of the data subject, which contains the authoriyation of data subject with the processing of the personal data.